vektor grupa toggle vektor grupa search button vektor grupa blind button

Pretraga

vektor grupa close button

Uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA
VEKTOR GRUPA d.o.o.
Sopnički odvojak 5r, 10 360 Zagreb-Sesvete, Hrvatska

OIB: 40485772360,  Hrvatska

Članak 1. Opće odredbe

Ovim općim uvjetima poslovanja (u daljenjem tekstu: Opći uvjeti) trgovačkog društva Vektor Grupa d.o.o., Sopnički odvojak 5R, 10 360 Zagreb-Sesvete, OIB: 40485772360 (u daljnjem tekstu: Prodavatelj) , Prodavatelj uređuje osnove poslovnih odnosa između Prodavatelja i Kupaca kojima Prodavatelj trajno ili povremeno prodaje proizvode odnosno pruža usluge Kupcu. Kompletna ponuda robe, proizvoda i usluga opisana je na web stranicama Prodavatelja na internet adresi www.vektorgrupa.com

Opći uvjeti poslovanja izrađeni su u pisanom obliku i dostupni su putem web stranica Prodavatelja i u sjedištu Prodavatelja u digitalnom i pisanom obliku.

Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se zajedno sa pojedinačnim Ugovorima sklopljenim s kupcima.

Opći uvjeti čine sastavni dio pojedinačnog ugovora zaključenog sa kupcem. Ako se pojedinačni Ugovor zaključen sa kupcem razlikuje od odredbi Općih uvjeta primjenjuju se odredbe pojedinačnog Ugovora.

Kupac je svaka pravna ili fizička osoba koja naručuje proizvod odnosno uslugu od Prodavatelja (u daljnjem tekstu: Kupac).

Prodavatelj se obvezuje obavljati svoje poslovanje u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta.

Kupac svojom narudžbom odnosno potvrdom ponude Prodavatelja prihvaća sve odredbe ovih Općih uvjeta.

Članak 2. Upit i ponuda

Upit izrađuje Kupac koji isti šalje Prodavatelju.

Upit se može uputiti Prodavatelju e-mailom, fax-om, usmeno ili telefonskim putem.

Ukoliko Prodavatelj zaprimi upit od strane Kupca, isti će u što kraćem roku poslati ponudu Kupcu koja treba biti sročena pisanim putem na službenom memorandumu ili u „tijelu“ emaila. Slanje ponude je moguće fax-om,poštom, emailom ili neposrednim uručenjem. Danom slanja fax-a ili email tj. uručenjem, smatrati će se dan dostave ponude prema Kupcu. Ovakav način dostava ponuda Kupcu, smatra se „službena ponuda“ Prodavatelja.

Ponude upućene Kupcu obvezuju Prodavatelja 15 (petnaest) dana od dana izrade ponude Kupcu, osim ukoliko na ponudi nije naveden kraći ili duži rok valjanosti ponude. Ukoliko u roku navedenog na ponudi Kupac ne prihvati ponudu Prodavatelja, smatrati će se da Kupac nije pristao na ponudu i ista više neće obvezivati Prodavatelja.  Po ispostavljenoj ponudi ne stvara se obveza plaćanja PDV-a kao niti mogućnost korištenja pretporeza.
Prodavatelj zadržavamo pravo promjene ukupne ponude i cijena ukoliko dođe do izmjena elemenata stavki ili količina naspram prvobitnog upita od strane Kupca.

U slučaju promjene tečaja ili cijena repromaterijala za +/- 3% , Prodavatelj zadržavamo pravo promjene ispostavljenih cijena i ponuda.

Svaka ispostavljena ponuda od strane Prodavatelja Kupcu, je pravovaljana bez pečata i potpisa jer je pisana elektronskim putem.

Ponude od strane Prodavatelja ne predstavlja „fiskalizirani račun“.

Članak 3. Narudžba

U trenutku prihvaćanja ponude Kupac je dužan u pismenom obliku dostaviti narudžbu Prodavatelju , narudžbenicom se smatra i Kupčeva pisana potvrda ponude putem i u tijelu emaila, faxa ili ukoliko Kupac potpiše i pečatira ponudu koju prihvaća ili putem webshop-ova u vlasništvu Prodavatelja.

Slanjem narudžbe od strane Kupca, ista predstavlja obvezu za Kupca te je storno narudžbe moguće napraviti najkasnije 2h od vremena dostave narudžbe tj. potvrde ponude od strane Kupca.

Narudžba će se smatrati valjanom ako sadrži broj ponude i/ili elemente dostavljene ponude od strane Prodavatelja kao što su opis, cijene, količini proizvoda i opseg usluga. Za prihvat ponude tj. Narudžbu Prodavatelj može prihvatiti i „Forward“ „proslijeđivanje“ emaila od strane Kupca u kojem je naveden opis i cijena proizvoda i/ili usluge koju Prodavatelj nudi Kupcu, a Kupac naručuje.

Ukoliko se radi o Kupcu pravnoj osobi ili obrtu ili ustanovi koji svoju narudžbu šalje faxo-om, poštom ili neposrednim uručenjem, tada uz potpis ovlaštena  osobe  Kupca narudžba treba sadržavati i pečat pravne osobe odnosno obrta, odnosno ustanove. Pečat na narudžbi ne mora biti obvezan ponajviše u zemlji i zemljama koji isti ne primjenjuju ili ukoliko Prodavatelj prihvati narudžbu bez pečata.

Prodavatelj je obvezan nakon zaprimanja narudžbe od strane Kupca izdati Kupcu pisanu potvrdu o prihvatu narudžbe budući da ga ista u protivnom neće obvezati.

Ukoliko u roku od 3 radna dana Prodavatelj ne pošalje pisanu potvrdu narudžbe Kupcu smatra se da Prodavatelj nije prihvatio Narudžbu te ga ista ne obvezuje.

Poništavanje ili preinaka narudžbe za proizvode koji su već u procesu proizvodnje ili otpreme nije moguća.

Preinake su moguće jedino u slučaju kada ne utječe na trenutni i budući proizvodni proces ili ukoliko preinake nemaju bitnu razliku u specifikaciji, količini i cijeni proizvoda ili usluge za koju je Kupac poslao narudžbu. Procjenu preinaka te prihvaćanja ili ne prihvaćanja istih Prodavatelj će uputiti Kupcu pisanim putem.

Prilikom slanja narudžbe, Kupac preuzima obvezu te je obvezujuća za Kupca, a Prodavatelj u trenutku primitka narudžbe preuzima sljedeće obveze:

– ukoliko je narudžba upućena temeljem važeće ponude u okviru roka za prihvat ponude posao se smatra ugovorenim i Prodavatelj će izvršiti obvezu uz ispunjenje uvjeta od strane Kupca kako je specificirano u ponudi tj. narudžbi

– ukoliko je narudžba upućena temeljem informacije koja nema elemente ponude Prodavatelj može učiniti slijedeće:

– prihvatiti dokument kao narudžbu te izvršiti isporuku proizvoda ili uslugu,

– smatrati takav dokument Kupca upitom te ispostaviti ponudu,

– odbiti dokument u smislu narudžbe/upita bez obrazloženja.

Članak 4. Cijene

Cijene koje se dostavljaju Kupcima odnosno koje su na neki drugi način priopćene ili objavljenje nisu obvezujuće i Prodavatelj ih može promijeniti bez prethodne najave osim ako po istima nije dostavljena narudžba / potvrda ponude od strane Kupca.

Cijena navedena u ponudi koja sadrži sve bitne zakonske elemente ponude je obvezujuća do isteka roka za prihvat ponude prema uvjetima iz ponude. Sve cijene unutra ponude Prodavatelja iskazane su u Hrvatskim Kunama ( HRK) osim ako drugačije nije navedeno u ponudi.

Ukoliko to nije drugačije ugovorno ili u ponudi definirano za svaki konkretni slučaj, cijene vrijede fco Prodavatelj, bez uračunatog poreza na dodanu vrijednost.

Ukoliko cijene u ponudi obuhvaćaju popuste na kupnju veće količine istog proizvoda odnosno usluge, takove cijene vrijede isključivo za u ponudi navedene proizvode odnosno usluge na koje se odnose i za ukupno navedenu količinu, a za svaku izmjenu količina ili specifikaciju robe i/ili usluge potrebna je nova ponuda Prodavatelja. Ukoliko se za istu robu / uslugu iskažu različite cijene na službenoj Ponudi i web shopu Prodavatelja ili nekom drugom prodajnom kanalu Prordavatelja, važeća je cijena iskazana u službenoj ponudi Prodavatelja.

Prodavatelj ima za pravo povući tj. stornirati svoje ponude prema Kupcu bez obrazloženja. Povlaćenje tj. storniranje ponude od strane Prodavatelja moguće je i nakon uplate od strane Kupce pri čemu Prodavatelj mora obrazložiti razlog povlaćenja tj. storniranja ponude te je u obvezi kroz 24h obaviti povrat uplaćenih novčanih sredstava Kupcu bez uvećanja za kamatu i eventualne dodatne nastale troškove.

Članak 5. Plaćanje

Ukoliko nije drugačije naznačeno u ponudi , Kupac se obvezuje izvršiti plaćanje ponude avansno sa uključenim PDV-om na jedan od Žiro računa Prodavatelja koji su navedeni na ponudi.

Plaćanje se obavlja na način naznačen u samoj ponudi Prodavatelja.

Prodavatelj će u najskorijem mogućem roku poštivajući zakone Republike Hrvatske, ispostaviti račun Kupcu.

Isporuka odnosno dostava računa za isporučene proizvode odnosno za izvršenu uslugu moguća je poštom, službenom dostavom, emailom, fax-om i/ili  e-računom ukoliko je tako ugovoreno s Kupcem.

Izrada računa obavlja se nakon isporuke robe ili usluge, a ukoliko je uplata zaprimljena u mjesecu u kojem nije moguća isporuka robe ili usluga, Prodavatelj je u obvezi ispostaviti Račun za avans.
Ispostavljeni Račun za avans se stornira u trenutku ispostavljanja računa za finalno i kompletnu isporučenu robu ili uslugu Kupcu.

U slučaju zakašnjenja plaćanja Kupac se obvezuje podmiriti i zatezne kamate na neplaćeni iznos prema aktualnoj zateznoj kamati Republike Hrvatske na dan obračuna.

Prodavatelj je vlasnik robe/usluge sve do dana potpunog plaćanja robe/usluge od strane Kupca.

Članak 6. Isporuka

Ukoliko nije drugačije dogovoreno, Kupac sam podiže naručen proizvod/robu na lokaciji sjedišta tj. proizvodnog pogona Prodavatelja.

Isporuka proizvoda ili usluge uslijedit će u okviru roka određenog ponudom.

Prodavatelj ima pravo opravdano produljiti rok isporuke za razdoblje od 15 radnih dana ukoliko je došlo do zastoja uslijed tehničkih kvarova ili drugih tehničkih nedostataka unutar proizvodnog pogona Prodavatelja.  Produženje rokova može biti i duže ukoliko se pojavi prirodna ili elementarna nepogoda, izvanredna situacija i/ili „viša sila“ te svi ostali uvijeti na koje Prodavatelj nije mogao ili nije imao utjecaja.

U slučaju ne mogućnosti dostave, preuzimanja robe od strane Kupca ili uslijed djelovanja prirodnih i elementarnih nepogoda, izvanrednih situacija i/ili “više sile“ Prodavatelj ima pravo ispostaviti račun za izrađenu robu ili uslugu, a kupac preuzima obvezu plaćanja računa bez obzira na ne isporuku robe ili usluge.  Roba će do trenutka preuzimanja i/ili dostave biti skladištena kod Prodavatelja besplatno najviše 15 dana, a nakon toga Prodavatelj ima pravo Kupcu zaračunati skladištenje gotove robe.

Kupac nije ovlašten odustati od narudžbe ili ne platiti izrađenu robu ili pruženu uslugu ukoliko dođe do produženja roka isporuke ili ne mogućnosti isporuke robe /usluge uslijed gore navedenim opravdanih razloga.

Kupac nema pravo na naknadu ili bilo kakvu oštetu shodno produženju roka isporuke ukoliko dođe do gore navedenih opravdanih razloga.

Prodavatelj je ovlašten izvršiti djelomičnu isporuku proizvoda odnosno usluge u slučaju da je posebnim pisanim sporazumom između Kupca i Prodavatelja usuglašena djelomična isporuka proizvoda odnosno usluge.

Izričito je isključeno pravo Kupca na zahtjev za vraćanje ili zamjenu proizvoda bez pisanog prigovora i opravdanog razloga koje Prodavatelj treba potvrditi Kupcu pisanim putem. Isporuku prihvaćene zamjene robe od strane Prodavatelja obavlja Kupac na vlastiti trošak.

Isporuku proizvoda odnosno obavljenih usluga Prodavatelj može vršiti na slijedeće načine:

– osobna dostava

– dostava putem pošte

– dostava putem ovlaštenih/specijaliziranih dostavljača

– neposredno preuzimanje od strane kupca

– drugi prikladan način

Troškove isporuke proizvoda odnosno usluga snosi Kupac osim u slučaju kada je ponudom ili Ugovor drugačije definirano.

Prodavatelj neće snositi odgovornost ukoliko isporuka nije mogla biti izvršena Kupcu zbog neistinitih podataka dostavljenih od strane Kupca.

Rizik slučajne propasti stvari snosi Prodavatelj do trenutka preuzimanja proizvoda od strane Kupca, a od preuzimanja proizvoda od strane Kupca rizik slučajne propasti proizvoda prelazi na Kupca.

Prilikom preuzimanja robe ili slanje robe dostavom bez obzira tko organizira ili obavlja dostavu, rizik za gubitak, oštećenje ili nedostatak uzrokovan dostavnom manipulacijom, pretovarom i sl. na sebe preuzima Kupac i kao takovu nema pravo tražena naknadne nadoknade od strane Prodavatelja.

U slučaju da Kupac nije u mogućnosti preuzeti proizvod ili izvršenu uslugu, isporuku može izvršiti Prodavatelj u roku od 2-4 radna dana i to na području grada Zagreba. Za isporuke koje su van grada Zagreba, Prodavatelj može organizirati isporuku u roku od 4-5 radnih dana i takva se vrsta dostave posebno naplaćuje prema važećem cjeniku kurirske službe sa dodatnim troškovnika pakiranja, adresiranja i ostalim manipulativnim troškovima.

U slučaju da se isporuka proizvoda ili izvršene usluge nije mogla izvršiti zbog razloga na strani Kupca odnosno u slučaju da Kupac u ugovorenom roku ne izvrši neposredno preuzimanje proizvoda odnosno izvršene usluge, a izvršio je cjelokupno plaćanje za proizvode odnosno izvršene usluge, Kupac će snositi troškove skladištenja proizvoda odnosno kasnije isporuke usluge, a koje troškove je Kupac obvezan podmiriti prije preuzimanja proizvoda odnosno prije preuzimanja izvršene usluge.

U slučaju da se isporuka proizvoda ili izvršene usluge nije mogla izvršiti zbog razloga na strani Kupca odnosno u slučaju da Kupac u ugovorenom roku ne izvrši neposredno preuzimanje proizvoda odnosno izvršene usluge, a nije izvršio cjelokupno plaćanje za proizvode odnosno izvršene usluge, Prodavatelj je ovlašten dalje raspolagati svojim proizvodima dok je Kupac obvezan naknaditi Prodavatelju svu nastalu štetu zbog neispunjenja plaćanja ili ne preuzimanja robe. Nakon plaćanja robe i/ili usluge u cijelosti, Kupac je u obvezi preuzeti robe i/ili usluge u što hitnije roku kako Prodavatelj nebi morao zaračunavati troškove skladištenja Kupcu.

Članak 7. Kvaliteta proizvoda i usluga

Isporučeni proizvodi i usluge moraju odgovarati specifikacijama iz ponude uz uvijet korištenja proizvoda odnosno usluge prema propisanom okruženju i načinu uporabe iz ponude. Prodavatelj ima pravo korisiti alternativne materijale u procesu izrade koji nemaju utjecaja na finalni izgled i/ili kvalitetu krajnjeg proizvoda robe ili usluga.

Članak 8. Reklamacije

Kupac je odmah po primitku proizvoda odnosno po izvršenoj usluzi dužan pisanim putem istaknuti sve eventualne nedostatke, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana preuzimanja proizvoda odnosno izvršene usluge, pod prijetnjom gubitka prava na isticanje nedostataka nakon proteka navedenog roka.

Potvrdom ponude Prodavatelja od strane Kupca u kojem je naveden opis i vrsta materijala, Kupac nema pravo upućivanja naknadne reklamacija na način i vrstu materijala, eventualne zamjene opisa i vrste materijala moguća su uz dodatnu ponudu Prodavatelja koju Kupac treba dodatno potvrditi tj. naručiti.  

Ukoliko Prodavatelj utvrdi da dio proizvoda odnosno usluga ima manje nedostatke uslijed proizvodnog procesa, takova reklamacija od strane Kupca se neće smatrati reklamacijom cjelokupno dostavljenih proizvoda odnosno reklamacijom cjelokupno izvršene usluge.

Prilikom izvršenja usluge moguća su manja tehnički neizbježna ili uobičajna odstupanja u kvaliteti boje, dimenzije i sl., a koja odstupanja ne ovlašćuju Kupca na reklamaciju.

Ukoliko Prodavatelj ocijeni da je reklamacija Kupca opravdana izvršit će ispitivanje uzroka te će prema vlastitom nahođenju izvršiti zamjenu proizvoda, ispravak nedostatka ili obaviti izrada/tisak novog proizvoda.

U slučaju prihvaćanja reklamacije, Prodavatelj je dužan o svom trošku izvršiti usluge koje je odradio i naplatio. Sve druge, eventualno nastale, troškove snosi sam Kupac.

Dotisak na donešene materijale (materijale koje je donio Kupac) je moguć, ali uz uvjet da se Kupac odriče prava na reklamaciju i skida svu odgovornost sa Prodavatelja za moguće odstupanje otisnutih boja, sadržaja , dimenzija i naplaniranog škarta te bilo kakvih oštećenja nastalih na donešenom materijalu prilikom tiska, dorade, skladištenja ili dostave robe.

Članak 9.Jamstva

Prodavatelj daje jamstvo na trajnost boja od 1 (jedne) godine nakon isporuke, osim na tisak i proizvode koji su od papira, podne grafike tj. proizvodi koj imaju prekomjerno mehaničko habanje. Za proizvode i robu od papira, podne grafike i ostale proizvode koji su izloženi visokom habanju, ekstremnim uvijetima i temperaturama Prodavatelj ne daje jamstvo ili ukoliko je proizvod montiran na ne adekvatne podloge i/ili montiran pri ne adekvatnim temperaturama.

Jamstvo na trajnost boja vrijedi za vremenske uvjete specifične kontinentalnom dijelu Europe.

Dulje jamstvo je moguće samo u slučaju ako ga Kupac zatraži pri upitu te uz primjenu specijalnih materijala za izradu.

Jamstvo na PVC oslikavanje vozila, izloga i ostalih adekvatnih površina daje se i duže prema upitu i traženom zahtjevu Kupca koji treba biti sačinjen u upitu pisanim putem. Jamstvo za svaki proizvod biti će navedeno unutra ponude, ukoliko isto nije navedeno u ponudi, vrijedi jamstvo navedeno u ovim općim uvjetima.

Jamstvo na sve svjetleće reklamne natpise i LED rasvjetu koji su montirani u vanjskim uvijetima od strane Prodavatelja, iznose do 1 (jedne) godine osim ukoliko drugačije nije naznačeno u ponudi.

Jamstvo ne obuhvaća mehanička oštećenja, djelovanje prirodnih i elementarnih nepogoda, rat, demontracija, vandalizam, “viša sila” te jaki udari vjetra veći od =70 km/h ili nedostatke koje su proizašle iz proizvodnje a da je Kupac unaprijed upoznat sa istima te je iste prihvatio.

Jamstvo na kvalitetu materijala , robe i usluga Prodavatelj također ne daje za svu robu koje je sam Kupac montirao ili je za montažu angažirao neku drugu pravnu ili fizičku osobu.

Članak 10. Probni otisak

Kod dostave grafičkih priprema ili izrade grafičkih priprema od strane Prodavatelja, Kupac može tražiti izradu probnog uzorka ili isti dostaviti Prodavatelju.

Kod usluge tiskanja u boji u svim postupcima tiskanja moguća su odstupanja od originala u smislu odstupanja razlike u nijansi boje.

Iz navedenih razloga obavezna je izrada probnog otiska od strane Kupca ili Prodavatelja ukoliko Kupac isti zatraži.

Prodavatelj će na zahtjev Kupca napraviti probni otisak najkasnije u roku od 2 radna dana od narudžbe Kupca (prihvata ponude prodavatelja).

Trošak izrade probnog otiska snosi Kupac .

Kupac može odustati od izrade probnog otiska ili isti ne tražiti, ali na taj način jednoznačno odustaje od bilo kakve pritužbe na nijanse boja ili sam sadržaj grafičke pripreme bez obzira dali je grafičku pripremu dostavio Prodavatelju ili je istu izradio Prodavatelj po uputama i pregledu Kupca.

Kod otpreme tiskanih proizvoda ili proizvoda izrađenih po odobrenom uzorku od strane Kupca, a u slučaju nestanka odobrenog uzorka Prodavatelj ne preuzima odgovornost za nestanak istog.

Članak 11. Oslikavanje /ljepljenje i montaža

Bez obzira tko radi oslikavanje/ljepljenje i montažu robe proizvodene od strane Prodavatelja, oslikavanje i montaže  na otvorenom (vanjske montaže) nisu moguće ako vremenske prilike nisu povoljne, okviran opisa nepovoljnih uvijeta u nastavku:

– ako pada kiša ili snijeg

– ako su temperature ispod 5 ili iznad 40 stupnjeva

– ako puše jak vjetar

-ako su u tijeku građevinski ili neki drugi radovi koji dodatno zamašćuju i/ili nanose nečistoću na podlogu koja se oslikava/obljepljuje.

Oslikavanje vozila je moguće najranije za 48 sati od prihvaćanja probnog otiska i/ili dostave ispravnih grafičkih priprema.

U slučaju vanjskih temperatura nižih od 10 stupnjeva (bez obzira što se oslikavanje vrši u zatvorenom prostoru), oslikavanje vozila se produžuje za dodatnih 36 sati.

Oslikavanje se vrše isključivo na površine koje su navedene po specifikaciji proizvođača materijala koji se koristi, uz uvjet da su iste čiste i odmašćene.

Podloge koje nisu predviđene za tu namjenu (npr. drvene podloge, zidovi, plastične lajsne na vozilima, itd.) moguće je obljepiti, ali zbog tehničkih razloga, Prodavatelj nije u mogućnosti garantirati trajnost iste te samim time bilo kakva jamstva za oslikavanje nisu moguća.

Oslikavanje vozila izvodi se u prostoru Vektor Grupa-e d.o.o. te za vrijeme obljepljivanja nezaposlenima pristup ili boravak u prostoru nije moguć.

Oslikavanje vozila moguće je i u drugim prostorima koje Kupac odredi i koji su obuhvaćeni ponudom uz uvijet da su osigurani svi potrebni uvijeti za oslikavanje.
Uvijeti koje je Kupac u obvezi osigurati (ukoliko oslikavanje nije u prostoru Prodavatelja):
- Čisti prostor bez prašine
- Grijani / hlađeni prostor koji treba biti u rasponu od min. 18 do max. 24 stupnja celzijusa.
- U prostoru osiguran pristup vode i struje

VAŽNO: obljepljivanje vozila nije istovjetno lakiranju. Naljepnicama nije moguće u potpunosti prekriti originalnu boju (podlogu). Na pragovima, dubokim utorima i sl. mjestima na kojima nije moguće zaljepiti naljepnicu i dalje će biti vidljiva originalna boja. Za svako eventualno oštećenje laka, boje,staklenih površina, lima na vozilu i podlogama,  prilikom oslikavanja i rezanja folije skalperom Prodavatelj ne preuzima odgovornosti, ali je u obvezi pristupati prema tuđoj imovini i vozilima s punom odgovornošću koliko je moguće.

Na zahtjev Kupca može se pristupiti Obljepljivanju i montaži van gore navedenih uvijeta, ali tada rizik za nekvaliteti proizvod na sebe preuzima Kupac pri čemu isti nema pravo žalbe prema Prodavatelju.
 

Članak 12. Svjetleće reklame, totemi, piloni, portali , čelične i aluminijske konstrukcije

Izrada svjetlećih reklama, totema, pilona, portala , čeličnih i aluminijskih konstrukcija obavlja se na temelju dobivene specifikacije od strane Kupca pri čemu Prodavatelj ima pravo koristiti alternativne materijale koje ne utječu i ne umanjuju vrijednost i funkciju reklame te nemaju utjecaj na funkcijonalnost dobivenu specifikacijom od strane kupca.

Ukoliko kupac nije dostavio projekt izrade sa statikom od strane ovlaštenog projektanta, Prodavatelj je u obvezi napraviti konstrukciju i samu reklamu po samostalnom nahođenju i iskustvu pri čemu na sebe ne preuzima odgovornost na statičku stabilnost i eventualna oštećenja stvari i imovine prema drugim pravnim ili fizičkim osobama uslijed pada ili oštećenja reklamnog natpisa.

Ukoliko je Kupac dostavio nacrt i statički izračun s projektom, Prodavatelju se obvezuje izraditi sve prema istome uz dozvoljeno odstupanje prema normi posla.

Rasvjeta u svjetlećim reklamnim natpisima izvodi se sa LED rasvjetnim modulima ili LED Bar-ovima koji se spajaju putem pretvarača/ispravljača na elektromrežu Kupca. Spajanje rasvjete na elektromrežu kupca treba obaviti ovlašteni električar od strane Kupca, a ukoliko Kupac zatraži da spajanje obavi Prodavatelj u tom slučaju odgovornost za spoj i eventualne neželjene posljedice na sebe preuzima Kupac radi eventualno loših ili nestručno izvedenih instalacija i spojeva.

Članak 13. Izrada i montaža multifuncijskih sajamskih i sustava za prezentaciju

Gotovi proizvodi preuzimaju se u sjedištu Vektor Grupe d.o.o. , Sopnički odovjak 5 r, 10 360 Sesvete.

Prilikom preuzimanja sustava za prezentaciju obavlja se obuka pravilne montaže i demontaže sustava u svrhu obuke kupaca . Ukoliko Kupac ne traži obuku za montažu i demontažu Prodavatelj smatra da je Kupac upoznat sa načinom montaže i demontaže.

Sustavi za prezentaciju koriste se isključivo na način i u uvjetima koje je naveo proizvođač i/ili Prodavatelj,
(npr. večina stalaka dizajnirana je za uporabu u interijeru te se ne smije upotrebljavati u eksterijeru).

U slučaju problema u uporabi sustava za prezentaciju nastalih zbog krive uporabe, loše montaže ili demontaže, reklamacija na iste nije moguća kao niti reklamacija kod korištenje sustava koje nisu po preporuci proizvođača.

Članak 14. Tailor made i Custome made proizvodi

Sve proizvode koje Prodavatelj proizvodi po posebnim željama i uputama Kupca (Tailor made i Custome made proizvodi), Prodavatelj je u obvezi izraditi po normamam posla dok je Kupac u obvezi postupati sa navedenim proizvodima i namjenom prema uputi Prodavatelja i prvobitnom upitu tj. zahtjevu za izradu.

Prodavatelj na temelju potvrđene izrađene simulacije , nacrta i/ili rendera budućeg izgleda od strane Kupca  kreće s izradom uz uvijet da su od strane Kupca ispoštovani svi ostali komercijalni uvijeti .

Zbog specifičnosti izrade Tailor made i Custome made proizvoda Prodavatelj ne preuzima na sebe odgovornost niti može biti predmet reklamacije svi mogući skriveni nedostaci proizvoda koje Ponuditelj nije mogao ustanoviti niti uvidjeti prilikom izrade ili kreiranja.

Članak 15. Autorsko pravo

Svi sadržaji, fotografije, nacrti , idejna rješenja, renderi, 3D simulacije i patenti objavljeni na stranicama, ponudi, računima ili skicama Prodavatelja te ostali sadržaji objavljeni i dostavljeni od strane Prodavatelja prema Kupcu,  vlasništvo su Prodavatelja te Prodavatelj pridržava sva prava.

Prodavatelj zadržava autorsko pravo na izrađenim ponudama, uzorcima, nacrtima, projekt simulacijama i drugoj dokumentaciji te bez odobrenja Prodavatelja nije dozvoljeno korištenje i slanje drugim pravnim ili fizičkim osobama. Ukoliko Prodavatelj ustanovi kršenje Autorskih prava od strane Kupca ima za pravo Kupcu ispostaviti račun i naknadu za propuštenu dobiti kao i uslugu izrade .

Članak 16. Nadležnost

Za sve sporove proizišle iz ovih općih uvjeta nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 17. Završne odredbe

Prodavatelj zadržava pravo jednostrane izmjene Općih uvjeta u svako doba tijekom obavljanja posla s Kupcem, a o čemu se obvezuje obavijestiti Kupca pisanim putem te izmjene objaviti putem svojih web stranica na adresi www.vektorgrupa.com

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja od strane Uprave društva Vektor Grupa d.o.o.


za Vektor Grupa d.o.o.
Antonio Šimurina i Alem Salihović -direktori

 

U Zagrebu, 01.02.2020.

Što klijenti misle o nama

“ Vektor grupa odličan je i pouzdan partner osobito u kritičnim situacijama. Kad vas stisne kratak rok ili ne znate što odabrati a da donesete ispravnu odluku zaposlenici Vektor Grupe uvijek su spremni izaći u susret i pomoći. Stručnost i divan odnos prema klijentu u kojem uvijek imate osjećaj da ste važan klijent radi li se o narudžbi od par stotinjaka ili više tisuća kuna. I što je danas osobito važno – tim na koji se možete osloniti, uvijek se drže dogovora. ”

- Varteks d.d.

“ Zadovoljni i zahvalni na odličnoj suradnji. Djelatnici su stručni, brzi... Izlaze u susret u hitnim situacijama. Od starog naprave novo. Sve je iskreno i nećete pogriješiti. ”

- Živi Napitak d.o.o.

“ Suradnja sa Vektor Grupom je do sada bila izvrsna. Izvrsnost u suradnji se vidi kroz korektnost ponuda, pruženoj tehničkoj podršci i jednostavnosti izlaganja tehničkih karakteristika nuđenih proizvoda ( jednostavno za shvatiti svima koji traže neko pojašnjenje), te brzo i kvalitetno izvođenje radova. Isto se bez rezerve može reći i za brzinu i točnost kod nuđenja radova. To je odlika koja je zlata vrijedna u poslovanju na našem tržištu i pruža ugodnost u suradnji sa Vašom tvrtkom. ”

- Tehnika d.o.o.

“ Za Vektor Grupu imam samo pohvale. Svaki put posao je bio vrhunski odrađen, iako su ponekad rokovi zadani sa naše strane bili vrlo kratki, nikada nam nisu rekli da nešto nije moguće ili da neće biti odrađeno, zato im puno hvala. Sve stvari izrađene od strane Vektor Grupe su bile vrlo kvalitetno napravljene i unaprijed je razmišljano o upotrebi te koji će se materijali koristiti i kako. Osim odličnih stvari dobili smo i odlične savjete. ”

- Pernod Ricard Croatia d.o.o.

“ Veliko nam je zadovoljstvo raditi sa tvrtkom Vektor Grupa. Sve velike formate radimo već godinama sa Vektor Grupom i nikad nismo imali nikakve probleme. Kada pošaljemo pripremu za tisak, tvrtka sve pregleda i javi nam ako postoje bilo kakvi problemi. To nam uvelike pomaže jer mi sa druge strane nismo stručni u tome pogledu, pa nam je bitno da dobijemo valjanu informaciju kako bi ju mogli proslijediti klijentu. Cijene su korektne i rok izrade brz. ”

- Centar Media Plus d.o.o.

“ Profesionalna ekipa koja je pritom i izuzetno ugodna za komunikaciju, spremna pomoći savjetom i podrškom u svakom smislu. S veseljem očekujemo nove projekte te se sa zadovoljstvom osvrćemo na one završene. ”

- Europa92 d.o.o.

“ S Vektor Grupom uspješno surađujemo dugi niz godina. Naša uzajamna komunikacija je ugodna, jednostavna i poslovno učinkovita, a isporučeni proizvodi vrhunske su kvalitete. Imajući na umu izuzetno kvalitetan odnos koji ova tvrtka uspostavlja i održava sa svojim klijentima, sa zadovoljstvom možemo svima preporučiti Vektor Grupu. ”

- Porsche Croatia d.o.o.

“ Vektor je onaj suradnik koji će vas ohrabriti svojim iskustvom i savjetima, projekt odraditi s vrhunskom stručnošću i predanošću. ZOO approved! ”

- ZOO agencija d.o.o.

“ „Kako je sektor komunikacija - u kojem djeluje naša tvrtka, vrlo turbulentan, potreban nam je partner koji će na naše upite brzo reagirati, predlagati nam sjajna i zanimljiva tehnička rješenja, te naravno brzo isporučiti kvalitetne proizvode. Dugogodišnja potraga za takvim partnerom je napokon urodila plodom kada smo se upoznali s Vektor Grupom.Od tada niti jedan event koji organiziramo za svoje klijente ne prolazi bez suradnje s ljudima iz Vektora, koji nas svaki puta iznova oduševe sa svojim idejama, organizacijom i izvedbom.“ ”

- Grizli komunikacije d.o.o.

“ Jako smo zadovoljni jer znamo da možemo na njih računati u pogledu rokova i kvalitete. Osim toga, super su jer kod projekata koji su izvan standarda, a takvi su kod nas standard. ”

- Bruketa&Žinić&Grey
2022 © Vektor Grupa d.o.o. Sva prava pridržana. Izrada web stranica virtus dizajn logo
vektor grupa go to top logo